Franciszkanie - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
 • Irgang Winfried, Beiträge zur Silesia Franciscana im 13. Jahrhundert, ASKG 47/48 (1989/90), s. 219-248. [franciszkanie]
 • Baran Czesław Cezary, Sprawy narodowościowe u franciszkanów śląskich w XIII w., Warszawa 1954; [rec.] Miłkowski Józef, NPrz. 6 (1957), s. 391-398.
 • Biesok Ezdrasz, Zarys dziejów klasztoru panewnickiego, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 338-344.
 • Cetwiński Marek, Franciszkanin Pakosław, pani Klemencja i pawie (Ze studiów nad „Żywotem świętej Salomei") , [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 254 -261.
 • Ćwiklińska Elżbieta Barbara, Relikwiarz skrzynkowy (1914) franciszkańskiej bazyliki w Panewnikach, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 364
 • Franciszkanie w Borkach, Olesno 1997. [franciszkanie]
 • Gach Piotr Paweł, Zakony franciszkańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, t. 3: Franciszkanie w Polsce XIX wieku, red. J. Kłoczowski, Niepokalanów 1996, s. 11-56. [franciszkanie]
 • Grabowski Elisabeth, Panewnik, Oberschlesien 9 (1911), s. 508-17. [franciszkanie]
 • Gumiński Tadeusz, Bracia Mniejsi w Legnicy (1284-1947), Szkice Legnickie 14 (1992), s. 73-86. [franciszkanie]
 • Irgang Winfried, Zur Frage der polnischen Franziskanerprovinz im 13. Jahrhundert, , ASKG 43 (1985), s. 251-262.
 • Jahrbücher der Schlesischen Franziskanerprovinz, Bd. 1-3, Breslau 1939-1940. [franciszkanie]
 • Jasiński K., Franciszkańskie pochówki Piastów, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1, Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, Kraków 1985, s. 177-195. [franciszkanie]
 • Jedynak Zdzisław, Kronika klasztoru reformatów w Gliwicach (1674-1753) -nieznane źródło do dziejów sztuki, RGM 9 (1993), s. 437- 445. [franciszkanie]
 • Karczewski Dariusz, Dzieje franciszkanów w kustodii opolskiej do 1517 roku, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 228-241.
 • Karpiński R., Severina da Silesia recte Seweryn Jung z Głogówka. Zapomniany franciszkanin-reformat w Centralnym Sudanie na początku XVIII wieku, Przegląd Historyczny 40 (1999), s. 399-425. [frafnciszkanie]
 • Kurowski Błażej Bernard OFM, Franciszkanie w Gliwicach, RMG 15/1 (2000), ss. 411-440. [franciszkanie]
 • Kurowski Błażej Bernard, Franciszkanie na Śląsku do końca XIX wieku, [w:] OO. Franciszkanie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Wrocław 1994, s. 21-31.
 • Kurowski Błażej Bernard, Franciszkanie w Gliwicach, Quaestiones Selectae 1999, nr 9, s. 117-134.
 • Kurowski Błażej Bernard, Początki fundacji panewnickiej, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 323-337.
 • Kurowski Błażej Bernard, Przyczynki do historii franciszkanów we Wrocławiu, [w:] OO. Franciszkanie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Wrocław 1994, s. 11-20.
 • Kurowski Błażej, Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku (1887-1939), Wrocław 1997.
 • Mandziuk Józef, Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu. Materiały archiwalne i dokumentację fotograficzną zebrał Roman Pałaszewski, Wrocław 1997.
 • Mularczyk Jerzy, Kilka uwag w sprawie franciszkanów głogowskich w XIII wieku, Sobótka 1974, nr 4, s.457-469.
 • Prus Konstanty, 25 lat panewnickiego klasztoru. Krótki zarys historyczny, Panewnik 1933, [franciszkanie].
 • Pyka Henryk, Założenia ideowe i architektoniczne kalwarii panewnickiej, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 303-322.
 • Radziewicz-Winnicki Jacek, Idee architektoniczne górnośląskiego „sacro convento" to Panewnikach, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 291-302.
 • Reisch Chrysogonus, Geschichte des St. Annaberges in Oberschlesien, Breslau 1910.
 • Słoń Marek, Franciszkanie i pierwsze lokacje miast na Śląsku, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 242-253.
 • Sochacka Stanisława, Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska), Studia Śląskie 60 (2001), s. 113-128. [franciszkanie]
 • Szteinke Anzelm J., Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej (1342-1995), Poznań 1999, [ m.in . biogramy Ślązaków].
 • Szymik J., Pąć pokutna Adama Wacława, Kalendarz Śląski 30 (1993), s. 78-80, [opis wędrówek Bernardynów na Śląsku].
 • Teichmann Lucius, Die „polnische“ Franziskanerprovinz in Schlesien im 13. Jahrhundert, ASKG 42 (1984), s. 145-158, [porównaj: Irgang, Zur Frage der polnischen Franziskanerprovinz..., ASKG 43 (1985), s. 251-262].
 • Teichmann Lucius, Ordensprovinzen der Franziskaner in Schlesien, ASKG 43 (1985), s. 263.
 • Tęgowski Jan, Dwa XIII-wieczne przywileje odpustowe dla franciszkanów wrocławskich, Sobótka 1994, nr 3-4, s. 263-265.
 • Tomczak Salezy Bogumił, Klasztor franciszkanów w Katowicach-Panewnikach jako siedziba kurii prowincjalnej odrodzonej prowincji zakonnej, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 345-363.
 • Wajs Hubert, Zmiana przynależności kustodii wrocławskiej i złotoryjskiej franciszkanów w drugiej połowie XIII wieku, Przegląd Historyczny 1983 z. 2, s. 255-269.
 • Wąs Gabriela, Franciszkanie śląscy w epoce nowożytnej, Sobótka 2001, nr 4, s. 485- 494. [zakony, franciszkanie]
 • Wąs Gabriela, Franciszkanie w społeczeństwie Śląska w średniowieczu i dobie nowożytnej, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Opole-Wrocław 1996, s. 105-126.
 • Wąs Gabriela, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000, Acta Universitatis Vratislaviesis, Historia nr 142.
 • Wąs Gabriela, Kształtowanie się nowych form świadomości religijnej i społecznej we Wrocławiu i na Śląsku w drugiej połowie XV i pierwszej połowie XVI wieku na przykładzie między radami miejskimi a klasztorami franciszkańskimi, Sobótka 2000, nr 1, s. 1-27. [zakony, franciszkanie]
 • Wąs Gabriela, Nowe formy świadomości religijnej i społecznej we Wrocławiu XVI w. a konflikt franciszkanów z królem Ludwikiem II Jagiellończykiem, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, Wrocław 1995, s. 7-29.
 • Wąs Gabriela, Obraz Corona Beatissime Virginis Mariae jako dokument duchowości franciszkanów śląskich XV w., Studia i Materiały z Dziejów Śląska 20 (1992), s. 26-36.
 • Wąs Gabriela, Śląskie klasztory franciszkańskie obserwantów w XV wieku, [w:] Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska, Wrocław 1995, s. 68-104.
 • Wiśniowski Grzegorz Antoni, Bracia Mniejsi Reformaci Prowincji Małopolskiej na Górnym Śląsku (1610-1810), [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2003, s. 262-272.
 • Zwiercan Antoni, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów w Polsce, NPrz. 63 (1985), s. 5-31.
 • Bernardyni i Franciszkanie śląscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz Zgromadzenia III Reguły - patrz: Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981.


Zakony