Walencik Dariusz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Walencik Dariusz (1974-), prawnik, pracownik naukowy

Urodził się 25 września 1974 w Tychach w rodzinie Witolda i Bronisławy z d. Chowaniec. W latach 1989-1993 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym. Tam też w maju 1993 roku zdał egzamin dojrzałości. Następnie w latach 1993-1999 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Studia ukończył, uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu prawa kanonicznego na podstawie obrony dysertacji zatytułowanej: Utrzymanie duchowieństwa diecezjalnego w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wenantego Zuberta OFM.

15 maja 1999 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. 28 sierpnia 1999 został wikariuszem parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich . Równocześnie dalej się kształcił uczęszczając na Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000-2001), a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2001-2002), które ukończył, uzyskując 28 czerwca 2002 tytuł licencjata teologii.

1 września 2002 został skierowany na studia magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 27 kwietnia 2004 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego na podstawie pracy: Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w świetle ustawy z 17 maja 1989 roku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. 12 maja 2004 uzyskał tytuł licencjata prawa kanonicznego. W latach 2004-2007 odbył studia magisterskie z zakresu prawa i równocześnie studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego (specjalizacja: prawo wyznaniowe) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Studia magisterskie uwieńczył obroną pracy magisterskiej, zatytułowanej: Regulacja spraw majątkowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którą napisał pod kierunkiem ks. dra Piotra Stanisza.

W marcu 2006 uzyskał stopień naukowy doktora teologii (specjalizacja: historia Kościoła) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, na podstawie dysertacji: Funkcjonowanie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie w warunkach systemu totalitarnego i przeobrażeń ustrojowych w latach 1945-2002, której promotorem był bp prof. dr hab. Jan Kopiec. Na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, pt: Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 17 listopada 2009.

1 października 2007 rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UO. W 2010 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UO. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego WPiA UO. Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od czerwca 2006 roku) oraz członkiem-założycielem i członkiem władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od czerwca 2008 roku). W 2009 roku został także redaktorem naczelnym Przeglądu Prawa Wyznaniowego.

W latach 2014-2018 był ekonomem archidiecezji katowickiej.

Był przewodniczącym Komisji ds. Ekonomicznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Publikacje (wybrane)

  • „Przeszłość historyczna Imielina i jego mieszkańców”, Imielin 2003.
  • „Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002”, Imielin 2007.
  • „Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową”, Lublin 2008.
  • „Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne”, red. D. Walencik, Bieruń 2008; wyd. II poprawione Bieruń 2009.
  • „Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty”, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009.
  • „Positive Law in Contemporary Legal Systems”, edited by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009 (współredakcja).

Opublikował również kilkadziesiąt artykułów, artykułów encyklopedycznych, sprawozdań i recenzji w publikacjach zbiorowych oraz periodykach naukowych: „Studia z Prawa Wyznaniowego”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, „Roczniki Nauk Prawnych”, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, „Prawo-Administracja-Kościół”, „Annales Canonici”.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Dariusza Walencika.